Camping.se & Camping Key Europe

Villkor för Camping Key Europe

Uppdaterad

Allmänna villkor Camping Key Europe och Camping-ID

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller vid köp av Camping Key Europe på Camping.se och Campingkeyeurope.se (”Webbsidorna”), via någon av SCR Svensk Campings anslutna campingplatser eller via appen My Camping Key (”Appen”). Dessa allmänna villkor gäller även vid registrering med hjälp av Camping-ID. Innan du lägger en order via någon av Webbsidorna eller i Appen och betalar för Camping Key Europe till angivet konto, måste du acceptera de vid var tid gällande villkoren för Camping Key Europe. Termerna “vi”, “oss”, ”vår”, ”vårt” eller ”våra som används nedan refererar till SCR Svensk Camping.

Vem är ansvarig?

Camping Key Europe är ett digitalt förmånskort för europeiska campinggäster och ägs av Camping Key Alliance som är en sammanslutning mellan europeiska konsumentgrupper och företrädare för campinganläggningar. Ansvarig för försäljningen av Camping Key Europe i Sverige är SCR Svensk Camping, reg.nr 716408-5602, Box 5079, 402 22 Göteborg, info@scr.se.

Åldersgräns för Camping Key Europe

För att köpa ett Camping Key Europe måste du vara 18 år eller äldre.

Vilka är Camping Key Europe till för?

Camping Key Europe gäller för innehavaren och hans/hennes familj och upp till 3 medföljande barn under 18 år (till exempel en familj som är registrerad på samma adress och 3 av barnens vänner). Den person vars namn angivits på Webbsidan eller i Appen vid köpet av Camping Key Europe måste vara närvarande vid incheckningen.

När blir mitt köp bindande?

Köpet av Camping Key Europe via någon av Webbsidorna eller i Appen blir bindande när du accepterat dessa allmänna villkor och betalat avgiften för Camping Key Europe. Bekräftelse på genomfört köp och betalning skickas via e-post till den e-postadress du angett. Vid köp av Camping Key Europe via någon av våra medlemmar blir köpet bindande när du har fyllt i beställningsformuläret, godkänt dessa allmänna villkor och betalat avgiften.

Betalningssätt på Webbsidorna och i Appen

Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning: Visa, Mastercard.

Försäkring

Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild försäkring vid olycksfall på campinganläggningen. Läs mer här. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd. 

Användning av Camping Key Europe

För att Camping Key Europe ska kunna användas måste det vara aktiverat/giltigt i vårt kundvårdssystem. Giltighetstiden är 12 månader från dagen du köper det. Giltigheten anges i Appen.

Ansvar

Våra och Camping Key Alliances samarbetspartners och medlemmar ansvarar för de produkter, tjänster, rabatter och erbjudanden som erbjuds dig som innehavare av Camping Key Europe. För att utöva din ångerrätt, få hjälp vid fel på produkt eller tjänst eller om du har övriga frågor i anslutning till erbjudna eller levererade produkter eller tjänster, ska du vända dig till den part som erbjuder eller levererar produkten eller tjänsten.

Vi tar inget ansvar för felaktigt angivna priser, rabattsatser och andra uppgifter rörande erbjudanden lämnade av samarbetspartners, våra medlemmar eller Camping Key Alliance.

Appen och Webbsidorna kan innehålla länkar till andra webbsidor som är utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för integritetsskydd eller innehållet på dessa webbsidor. Vi tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta för dig att hitta mer information om specifika erbjudanden och rabatter.

Ångerrätt

Om du köper Camping Key Europe på distans har du rätt att häva ditt köp av Camping Key Europe genom att lämna eller skicka ett meddelande till oss om detta inom fjorton (14) dagar från det att köpeavtalet ingicks (ångerfristen). Din ångerrätt upphör om du använder eller registrerar Camping Key Europe efter att ångerfristen har börjat gälla. Om ångerrätten utnyttjas upphör rätten att utnyttja Camping Key Europe. Ångerrätt avseende erbjudanden och rabatter som du får genom användande av Camping Key Europe gör du gällande direkt mot den part som du har köpt produkten eller tjänsten av.

Behandling av personuppgifter

Vi är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du köper Camping Key Europe från någon av Webbsidorna, Appen eller från någon av våra medlemmar. För att undvika missförstånd kommer Camping Key Alliance också att ha tillgång till dina personuppgifter, men kommer inte att använda informationen för något annat ändamål än administration och hantering av Camping Key Europe.

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med din order och registrering av Camping Key Europe. Sådana personuppgifter kan bestå av för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och information om dina in- och utcheckningar. Vi behandlar endast uppgifter om in- och utcheckning om du använder Appen eller om våra anslutna campingplatser använder ditt Camping Key Europe vid in- och utcheckning.

Om vi inte får ovan nämnda personuppgifter direkt från dig, kan vi få dina personuppgifter från våra medlemmar och samarbetspartners eller från officiella register eller andra källor. Det är möjligt att vi får e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och därför behandlar vi sådana personuppgifter. Om så krävs informerar vi dig som tredje part separat om behandlingen.

Administration och hantering

Vi behandlar alla ovan nämnda personuppgifter i syfte att administrera din användarinformation för Camping Key Europe och Appen och hantera den service vi levererar till dig som innehavare av Camping Key Europe. Den rättsliga grunden för vår behandling av nämnda personuppgifter i detta syfte är att uppfylla våra och Camping Key Alliances skyldigheter gentemot dig som innehavare av Camping Key Europe.

Marknadsföring

Vi kommer att behandla alla ovan nämnda personuppgifter i marknadsföringssyfte genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster. Den rättsliga grunden för vår behandling av nämnda personuppgifter i detta syfte är att uppfylla våra och Camping Key Alliances skyldigheter gentemot dig som innehavare av Camping Key Europe, som att informera användare om nya funktioner och uppdateringar av Camping Key Europe och Appen, ge dig användbar och efterfrågad information samt att erbjuda dig produkter, tjänster och erbjudanden från oss och våra samarbetspartners eller medlemmar.

Bokföring

Vi behandlar ditt namn och dina betalningsuppgifter i bokföringssyfte. Den rättsliga grunden för denna behandling av de nämnda personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att efterleva den rättsliga förpliktelse som vi omfattas av.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

I den utsträckning som fullgörandet av våra åtaganden gentemot dig eller fullgörandet av tjänster och erbjudanden under Camping Key Europe är beroende av våra samarbetspartners, medlemmar och försäkringsgivare, kommer sådan tredje part också behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till företag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Tid för behandling/lagring

Dina personuppgifter lagras i 12 månader efter det att giltighetstiden på ditt Camping Key Europe har gått ut eller under en sådan längre period som du har meddelat oss i Appen. Om du inte har informerat oss om att du vill lagra dina personuppgifter under en längre period tar vi bort dina personuppgifter och all information om besökta campingplatser efter ovan nämnda period utan ytterligare meddelande.

Dina personuppgifter kan lagras av oss under längre tid än vad som anges ovan om det är nödvändigt för att följa lagliga krav eller ålägganden från officiella myndigheter. Vi kan lagra dina personuppgifter för hantering av klagomål i 3 år och för bokföringsändamål i 7 år.

Dina lagstadgade rättigheter

Du har rätt att utan kostnad begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats för dig, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela oss att du invänder mot att personuppgifterna används i marknadsföringssyfte.

Om din begäran är ogrundad eller överdriven, t ex om du, ofta och med korta intervaller, ber om att få information om vilka personuppgifter vi lagrar om dig eller att vi ska tillhandahålla en kopia eller ta bort personuppgifterna ifråga, har vi rätt att vägra att agera på din begäran eller att ta ut en skälig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för den åtgärd som du har begärt.

Du kan skicka din förfrågan till den ovan angivna e-postadressen. Du kan också kontakta oss om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter eller hantering av eventuella förfrågningar relaterade till den. Du hittar tillsynsmyndigheten för ditt land på webbsidan http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Om du har frågor, vänligen kontakta oss på ovan nämnda kontaktuppgifter.

Tillgänglighet

Vårt mål är att du alltid ska kunna se erbjudanden och rabatter via Appen. Trots en hög tillgänglighet kan Appen vara otillgängliga på grund av exempelvis underhåll, säkerhetsuppdateringar, nätverks- och eller hårdvaruproblem. Vi kan således inte garantera att Appen eller enskilda funktioner i dessa tjänster alltid är tillgängliga för dig.

Force Majeure

För det fall Camping Key Europe inte kan användas på grund av hinder utanför vår kontroll och som vi inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när köpeavtalet ingicks och vilkas följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om felet beror på någon part som vi har anlitat i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vad händer om jag och SCR Svensk Camping inte kommer överens?

I första hand bör du framföra eventuella klagomål till vår kundtjänst genom att använda våra ovan nämnda kontaktuppgifter. Om du inte kan komma fram till en lösning med vårt supportteam som du är nöjd med, kan du vända dig till din lokala konsumentreklamationsnämnd (i Sverige, Allmänna reklamationsnämnden), adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller till Europeiska kommissionens tvistlösningsplattform på nätet: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att inta en slutlig ståndpunkt i frågan när så är tillämpligt.

Dessa allmänna villkor regleras i svensk lag, utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Guide taggad med: Camping Key Europe
warning Created with Sketch.